fbpx

První virtuální hokejové tréninkové centrum v Brně

Provozní řád

Virtuální tréninková hala

Výhodná cena lekce

Provozní řád

Intaxa Partner s.r.o.,Obřanská 940/60, 614 00 Brno
Tento provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi provozovatelem a jeho návštěvníky, při poskytování služeb ze strany provozovatele těmto návštěvníkům.

• Každý návštěvník sense areny je povinný seznámit se s provozním řádem, dodržovat zásady bezpečného chování a zásady požární bezpečnosti.

• Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny personálu. Musí používat vhodný sportovní oděv i obuv. Do prostor sense areny je zákaz vstupu ve venkovní obuvi. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních návštěvníků a nesmí poškozovat majetek.

• Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav a Intaxa Partners s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za zamlčení špatného zdravotního stavu.

• V případě jakéhokoli zranění je každý povinen jej okamžitě oznámit na obsluze.

• Klienti sense arény užívají zařízení na vlastní nebezpečí, přičemž se před použitím přesvědčí, zda veškeré zařízení nevykazují závady bránící bezpečnému užívaní. V případě zjištění jakéhokoli poškození přístroje a nebo cvičebních pomůcek je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit na obsluze.

• Každý návštěvník při vstupu dostane klíček od botníku i šatny a je povinen při odchodu z šatny skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. Návštěvník je povinen klíč od šatní skříňky opatrovat. V případě škody, která vznikne provozovateli – ztráta, poškození, zneužití je návštěvník povinen uhradit částku 100 Kč, jako náhradu škody.

• Návštěvník odpovídá v plné výši za škody či ztráty způsobené provozovateli a to i v případě neúmyslného způsobení.

• Osoby mladší 15ti let se smí pohybovat v sense aréně pouze v doprovodu rodičů. Ti nesou veškerou odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku provozovatele způsobené pohybem dítěte.

• Za cennosti například peníze, hodinky, řetízky a jiné, nese plnou zodpovědnost návštěvník. Má však možnost si je po dobu návštěvy sense arény odložit u obsluhy se svým souhlasem. V případě krádeže je nutné ohlásit tyto skutečnosti obsluze.
Dále je povinností návštěvníka sense arény zavolat si policii k sepsání protokolu a sám si vyplnit předložený tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže nebude brán zřetel.

• V sense aréně platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných látek apod.

• Do všech prostor sense arény je zakázán vstup osobám v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení. V těchto případech je personál oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby k opuštění tréninkového centra sense arény. Pokud tak neučiní, mohou být ze zařízení bez náhrady vyvedeny.

Schváleno v Brně dne 18.3.2021