fbpx

První virtuální hokejové tréninkové centrum v Brně

Všeobecné obchodní podmínky

Virtuální tréninková aréna

Výhodná cena lekce

Všeobecné obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky

  1. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů

1.1       Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se uplatní při nákupu tréninkového času u Intaxa Partners s,r,o. , v hokejovém tréninkovém centru s virtuální realitou (dále jen „tréninkový čas“). VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele a osoby, která si rezervuje a koupí tréninkový čas prodávaný provozovatelem (dále jen „Zákazník“), jako smluvních stran tzv. nepojmenované smlouvy uzavírané dle § 1746 odst. 2, popř. kupní smlouvy uzavírané dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku či jiného smluvního vztahu.

1.2       Provozovatel provozuje svou činnost v následujících provozovnách: Sense4hockey, Intaxa Partners s.r.o., Obřanská 940/60, Brno 614 00 (dále jen „herny“).

1.3       “ Tréninkovým časem“ se rozumí rezervovaný a zakoupený čas pro trénink hokejového myšlení ve virtuální realitě, je vždy určený datem, časem, tréninkovou plochou a systémem VR.

1.4       „Systémem VR“ se rozumí typ zařízení, který je využíván pro virtuální realitu.

1.5       „Tréninkovou plochou“ se rozumí vymezený prostor pro použití systému VR.

1.6       „Volným tréninkovým časem“ se rozumí čas, za který nebylo provozovateli zaplaceno hotovostní platbou, platební kartou nebo prostřednictvím zakoupeného poukazu (např. dárková poukázka, voucher).

1.7       „Personálem“ se rozumí pověření zaměstnanci provozovatele zajišťující provoz tréninkového centra.

1.8       Uzavřením smlouvy prostřednictvím zakoupeného tréninkového času souhlasí zákazník s těmito VOP a všemi jeho nezbytnými přílohami, které jsou pro obě smluvní strany závazné. Tyto VOP jsou nedílnou součástí veškerých smluvních ujednání mezi provozovatelem a zákazníkem.

1.9       Tyto VOP jsou volně přístupné na internetových stránkách provozovatele na adrese www.sensearenabrno.cz , kde se s nimi může zákazník seznámit.

1.10     Tyto VOP nebo jejich jednotlivá ustanovení lze vyloučit nebo nahradit pouze výslovným ujednáním smluvních stran v písemné formě.

1.11     Zákazník zakoupením tréninkového času souhlasí s tím, že údaje týkající se jeho osoby, které poskytne provozovateli zejména, jméno a příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailovou adresu, budou zpracovány provozovatelem. Zákazník dává tímto provozovateli výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zák. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v jejich platném znění.

  1. Prodej tréninkového času

2.1       Zákazník může zakoupit tréninkový čas na konkrétní termín prostřednictvím internetu nebo osobně a zaplatit prostřednictvím internetového bankovnictví nebo hotově na pokladně.

2.2       Nakoupit čas lze kdykoliv před začátkem požadovaného termínu uvedeného na internetových stránkách https://rezervace.sensearenabrno.cz při rezervaci.

2.3       Po výběru a označení tréninkového času na konkrétní termín je zákazník povinen vyplnit zobrazený elektronický formulář a zadat všechny požadované informace. Po kompletním vyplnění objednávky tréninkového času se zákazníkovi zobrazí celková kupní cena, kterou je zákazník povinen uhradit. Uvedená kupní cena je cenou aktuální pro objednané tréninkové časy a je cenou konečnou, tj. včetně poplatku i případných poskytovaných slev.

2.4       Po úhradě kupní ceny tréninkového času a úspěšném dokončení objednávky je zákazníkovi odeslán potvrzující e-mail na jím zadanou e-mailovou adresu, který obsahuje shrnutí objednávky.

2.5       Platba je zrealizována pouze tehdy, pokud zákazník obdrží potvrzení o zaplacení na zadanou e-mailovou adresu.

  1. Storna a reklamace

3.1       Právo na storno herního času je možné uplatnit bez udání důvodu e-mailem na info@sensearenabrno.cz.

3.2       Provozovatel má právo na storno tréninkového času kdykoliv před začátkem termínu.

3.3       Pravidla pro vrácení peněz za stornované herní časy ze strany zákazníka:

3.3.1    Storno ve lhůtě více jak 48 hodin před termínem – vrácení 100 % zaplacené částky.

3.3.2    Storno ve lhůtě méně než 48 hodin před termínem – v tomto případě bohužel bez náhrady.

3.4       Pokud dojde ke zrušení tréninkového času ze strany provozovatele, zákazníkovi je vrácena plná částka za takto zrušený tréninkový čas. Peníze budou vráceny stejnou metodou, jakou bylo zaplaceno zákazníkem.

3.5       V žádosti o storno tréninkového času je potřebné uvést termín tréninkového času a jméno, na které byl rezervován.

3.6       Peníze za storno tréninkového času zakoupeného přes internet se vrací výlučně bezhotovostním převodem.

3.7       Pokud při procesu koupě tréninkového času došlo k odepsání částky za koupi tréninkového  času z účtu zákazníka, ale nebyl zaslán potvrzující e-mail, reklamaci vrácení peněz z důvodu neposkytnutí služby si musí zákazník uplatnit v bance, která vystavila platební kartu, prostřednictvím jejíž platba proběhla. Nebo případně požádat o potvrzení přijaté platby za zakoupený tréninkový čas prostřednictvím e-mailu info@sensearenabrno.cz .

3.8       Reklamaci na poskytnutou službu, tj. tréninkový čas, je možné uplatnit pouze  písemnou formou zaslanou na adresu sídla provozovatele nebo e-mailem na info@sensearenabrno.cz .

3.9       Je na úvaze provozovatele tréninkového centra  rozhodnout, zda je taková reklamace odůvodněná, a to vzhledem k povaze konkrétního důvodu. Uzná-li provozovatel tréninkového centra  reklamaci za odůvodněnou, poskytne dle svého uvážení zákazníkovi náhradu ve formě volného tréninkového času anebo vrátí zákazníkovi peníze za zakoupený a reklamovaný tréninková čas. Peníze za reklamovaný tréninkový čas se vrací výlučně bezhotovostním převodem.

  1. Dárkové poukazy

4.1       Provozovatel prodává dárkové poukazy (dále jen „Poukazy“) na tréninkový čas výhradně do jím provozovaného tréninkového centra.

4.2       Poukazy na tréninkový čas je možné zakoupit na https://rezervace.sensearenabrno.cz , dále  na stránkách www.sensearenabrno.cz , nebo v hotovosti v provozovně tréninkového centra.

4.3       Platnost zákazníkem zakoupeného poukazu se řídí dalšími podmínkami uvedenými přímo na poukazu, které jsou pro zákazníka závazné. Omezení se vztahuje zejména na údaj o termínu a dny v týdnu. Termín platnosti uvedený na poukazu se vztahuje na nejpozdější datum, na něž lze poukaz využít. Poukaz nelze využít na tréninkový čas, který se koná po uplynutí termínu uvedeného na poukazu. Termín platnosti poukazu nelze prodloužit. (Platnost dárkového poukazu je dle data uvedeného na poukazu)

4.4       Platný ceník poukazů je zákazník oprávněn vyžádat si na emailové adrese: info@sensearenabrno.cz. Ceník je zákazníkovi k dispozici také na adrese: www.sensearenabrno.cz nebo na https://rezervace.sensearenabrno.cz.

4.5       Nákup poukazu je pro zákazníka závazným. Zakoupený poukaz nelze vrátit nebo měnit jeho platnost ani typ.

  1. Tréninkové centrum Sense4Hockey (tréninkový čas)

5.1       Zákazník se při příchodu do tréninkového centra prokáže svým dokladem totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz nebo pas) a obsluha tréninkového centra  mu na základě toho přidělí tréninkovou plochou VR, personál tréninkového centra bude obsluhovat VR a povede trénink ve VR,  pro zákazníkem zaplacený tréninkový čas.

5.2       Vstup na tréninkovou plochu VR pro osoby mladší 15 let je možný za doprovodu dospělé osoby.

5.3       Zakoupením tréninkového času zákazník souhlasí s dodržováním pravidel herny po celou dobu pobytu v prostorách herny. Zákazník má možnost se s pravidly seznámit prostřednictvím jejich tištěné verze umístěné v prostorách herny nebo na www.sensearenabrno.cz

 

  1. Závěrečná ustanovení

6.1       Záležitosti těmito VOP neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

6.2       Provozovatel je oprávněn tyto VOP v přiměřeném rozsahu kdykoliv změnit s tím, že změna je platná a účinná ode dne zveřejnění VOP, které obsahují danou změnu.

6.3.        Práva a povinnosti vyplývající z těchto závazkových vztahů se řídí českým právním řádem. K řešení případných sporů si určují jejich účastníci jako příslušný soud Krajský soud v Brně.

  1. Účinnost

7.1       Tyto obchodní podmínky společnosti Intaxa Partners s.r.o., nabývají platnosti a účinnosti dne 27. 3. 2021

 

 

Intaxa Partners s.r.o.
Obřanská 940/60
61400 Brno
IČ: 06685421
DIČ: CZ06685421

 

Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně, pod spisovou značkou C 103507

Objednávky:   přes e-shop:     https://rezervace.sensearenabrno.cz  

na e-mail:        info@sensearenabrno.cz